I s handicapem lze žít plnohodnotný život a docílit velkých věcí...

V kategoriích níže naleznete články naší redakce.

Buďte i Vy aktivní a založte si svůj blog.

Najděte si lepší práci!.

Přečtěte si nejnovější článek

Přečtěte si články bloggerů.

Příjemnou zábavu!

Žiju s handicapem
v České televizi

Žiju s handicapem v České televizi

Podívejte se na video
o dětském domově Korkyně

Obrazek s videem

Video o dětském domově Orlíček
Přední Chlum

Obrazek s videem

Podmínky pro užívání blogu a inzerce

1 DEFINICE

1.1 Pro účely těchto podmínek se rozumí:

blogem" webová aplikace dostupná na internetové adrese www.zijushandicapem.cz obsahující zejména příspěvky blogera a diskuzi k příspěvkům blogera;

registrací" získání přístupu na vlastní blog;

blogerem" osoba, která je registrována jako bloger na blogu;

"autorizovaným blogerem" osoba, která je ragistrována jako bloger a je redakcí autorizována k publikování příspěvků;

hlasujícím" osoba, která hodnotí články redakce či blogu;

inzerentem" osoba, která je registrována pro inzerci a vkládá inzerci;

uživatelem" každý, kdo je registrován jako bloger;

čtenářem" každý, kdo navštíví portál a zároveň není uživatelem;

autorským zákonem" zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů;

příspěvkem" text (článek), který bloger uveřejnil na blogu po schválení článku redakcí; součástí příspěvku blogera může být i fotografie či obrázek s uvedeným zdrojem obrázku; příspěvkem se rozumí aktuální příspěvek i starší příspěvek;

diskuzí" názory blogerů uveřejněné pod příspěvky;

provozovatelem" společnost VIDIA-DESIGN s.r.o.;

zásadami nakládání s osobními údaji" způsob nakládání s osobními údaji stanovený provozovatelem v Zásadách s nakládání s osobními údaji ze dne 1. září 2012, které jsou nedílnou součástí těchto podmínek;

autorským dílem" dílo dle § 2 autorského zákona;

osobnostními právy" písemnosti osobní povahy, obrazové snímky týkající se uživatele nebo jeho projevů osobní povahy, kterými se rozumí zejména příspěvky a diskuze uživatelů, dále fotografie uživatelů, jméno a příjmení uživatelů, vše související s provozováním blogu;

propagací" proces komerční komunikace prováděný provozovatelem na svůj účet, jehož účelem je nejen poskytnout třetím osobám informace o provozování blogu a jeho uživatelích, ale i podpořit pověst a dobré jméno provozovatele, přitom se jedná o informace šířené prostřednictvím komunikačních médií, kterými se pro účely podmínek rozumí internet, televize, rozhlas, nosiče audiovizuálních děl, periodický tisk a neperiodické publikace, dopravní prostředky, plakáty, letáky a obálky, jakož i další komunikační prostředky umožňující přenos informací;

 

2 PODMÍNKY REGISTRACE

2.1 Registrace

K registraci je oprávněna pouze zletilá fyzická osoba.

2.2 Poskytované údaje

Při registraci je uživatel povinen uvést své skutečné kontaktní údaje, tedy emailovou adresu, na které může registraci potvrdit.

2.3 Bloger

2.3.1 Po uvedení uživatelského jména a kontaktních údajů bude blogerovi odeslán aktivační email. Registrace bude dokončena poté, co bloger potvrdí svou registraci pomocí zaslaného emailu.

2.3.2 Uživatel je oprávněn registrovat se jako bloger pouze jedenkrát.

2.4 Hlasování a komentáře

Hlasování (hodnocení příspěvků) lze provést bez registrace. Komentáře lze vkládat, pokud jste registrovanými uživateli Facebooku.

2.5 Inzerce

2.5.1 Inzerent je povinen se registrovat, na jeho uvedený kontaktní email jsou zasílány odpovědi na inzerát.

2.5.2 Pro odpovědi na inzeráty není nutné být registrován. Odpovědi nejsou nikde zveřejňovány, vedou přímo na kontakt inzerenta.

2.6 Souhlas s podmínkami

Registrací vyjadřuje uživatel souhlas s těmito podmínkami.

2.7 Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Registrací vyjadřuje uživatel souhlas se zasíláním obchodních sdělení na emailovou a kontaktní adresu, kterou uvedl při registraci.

 

3 OSOBNÍ ÚDAJE A OSOBNOSTNÍ PRÁVA UŽIVATELŮ

3.1 Osobní údaje

3.1.1 Uživatelé prohlašují, že poskytují své osobní údaje provozovateli dobrovolně.

3.1.2 Při nakládání s osobními údaji uživatelů se provozovatel řídí obecně závaznými právními předpisy a zásadami nakládání s osobními údaji, které jsou nedílnou součástí podmínek.

3.2 Osobnostní práva

3.2.1 Uživatelé prohlašují, že registrací poskytují provozovateli souhlas k používání svých osobnostních práv, a to zejména za účelem propagace.

3.2.2 Provozovatel se zavazuje provádět propagaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dobrými mravy.

 

4 PRAVIDLA CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ

4.1 Bloger

4.1.1 Bloger je povinen vystupovat na blogu pod svým skutečným kontaktním údajem.

4.1.2 Bloger je oprávněn uveřejňovat příspěvky, číst starší i aktuální příspěvky dalších blogerů, účastnit se diskuze pod příspěvky a hlasovat pro aktuální příspěvky.

4.1.3 Bloger je oprávněn svobodně vyjadřovat své názory, avšak nesmí tímto neoprávněně zasahovat do práv třetích osob. Bloger zejména nesmí poškozovat dobré jméno třetích osob, neoprávněně zasahovat do soukromí třetích osob, uvádět nepravdivé či neúplné informace a dále informace, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit.

4.1.4 Bloger odpovídá za svůj příspěvek.

4.1.5 Bloger není oprávněn užívat blog k politické agitaci. Vulgarismy a rasová napadání jsou na portálu nepřípustné a nebudou podporováné ani sekundárně.

4.1.6 Bloger není oprávněn zveřejnit prostřednictvím svého příspěvku reklamu.

4.1.7 Bloger je oprávněn odstranit (smazat) svůj, již uveřejněný, příspěvek na blogu. Odstraněním příspěvku blogerem není dotčena licence provozovatele k příspěvku dle čl. 7 podmínek.

4.1.8 Bloger je oprávněn zrušit svoji registraci na blogu.

4.2 Hlasující

4.2.1 Hlasující vystupuje na blogu anonymně.

4.2.2 Hlasující je oprávněn číst starší i aktuální příspěvky, hlasovat pro jednotlivé příspěvky jedenkrát týdně a účastnit se diskuze pod příspěvky.

4.2.3 Na chování hlasujícího se přiměřeně uplatní ustanovení článku 4.1 podmínek.

4.3 Inzerent

Inzerent není oprávněn zveřejnit prostřednictvím svého příspěvku reklamu. Výjimkou jsou inzeráty, které nabízejí prospěšné pomůcky a vybavení pro handicapované. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat nevhodný obsah bez vysvětlení.

 

5 ČTENÁŘ

5.1 Čtenář je oprávněn číst všechny příspěvky.

 

6 PROVOZOVATEL

6.1 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za příspěvky a diskuzi uveřejněnou na blogu.

6.2 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění odstranit příspěvek blogera či inzerenta, který provozovatel shledá jako rozporný s podmínkami či jinak nevhodný.

6.3 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění odstranit diskuzi k příspěvku, a to odstranit diskuzi jako celek nebo její jednotlivé body, jestliže shledá diskuzi rozpornou s podmínkami či jinak nevhodnou.

6.4 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění zrušit registraci uživatele, u něhož shledá porušení kteréhokoli z ustanovení těchto podmínek.

6.5 Zrušením registrace uživateli provozovatelem nevzniká uživateli nárok na vrácení článků či jiných příspěvků.

6.6 Změna podmínek

6.6.1 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění jednostranně provést změnu těchto podmínek.

6.6.2 Změna podmínek je účinná pro uživatele okamžikem uveřejnění aktualizovaných podmínek na blogu.

6.7 Ukončení provozování blogu

6.7.1 Provozovatel je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit provozování blogu.

6.7.2 V případě ukončení provozování blogu nevzniká uživateli nárok na vrácení vložených článků a obrazových materiálů.

6.8 Pozastavení blogu

Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit provozování blogu bez předchozího upozornění, a to zejména z důvodu technické údržby. 

 

7 AUTORSKÁ PRÁVA

7.1 Licence

Bloger a hlasující poskytuje okamžikem uveřejnění příspěvku či diskuze na blogu, v případě že příspěvek či diskuze je autorským dílem, provozovateli licenci k výkonu práva příspěvek či diskuzi užít (licence), a to ke všem způsobům užití, v rozsahu neomezeném. Licence se poskytuje bezúplatně.

7.2 Bloger a hlasující je oprávněn uveřejnit na blogu pouze příspěvky či diskuzi, ke kterým neposkytl třetí osobě výhradní licenci dle § 47 autorského zákona a které zároveň nejsou zaměstnaneckým dílem dle § 58 autorského zákona, resp., takové příspěvky či diskuzi, které nejsou jinak z uveřejnění na blogu autorským zákonem vyloučeny.

7.3 Zákaz porušování autorských práv třetích osob

7.3.1 Bloger nesmí porušovat autorská práva třetích osob.

7.3.2 Cituje-li bloger autorské dílo jiných autorů, je povinen uvést jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. Tato povinnost blogera platí obdobně i v případě cizí fotografie nebo obrázku.

7.4 Další uveřejnění příspěvku

Příspěvek uveřejněný na blogu je bloger oprávněn uveřejnit i mimo blog, avšak pouze s poznámkou, že blogerův příspěvek byl již dříve zveřejněn na blogu www.zijushandicapem.cz.

 

8 HLASOVÁNÍ UŽIVATELŮ

8.1 Za nejlepší příspěvek je považován nejčtenější příspěvek nebo příspěvěk s nejlepším hodnocením. Hodnocení je stupňované od 1 k 10, přičemž čím vyšší hodnota hlasování, tím lepší hodnocení příspěvku.

8.2 Uživatel hlasuje ve prospěch konkrétního příspěvku formou kliknutí na jednotlivé číslice hlasování, uvedeném pod příspěvkem. Takovým kliknutím uživatel zvyšuje počet hlasování k příspěvku.

8.3 Hlasovat nebo následně vzít svůj hlas zpět lze pro příspěvky redakce i blogerů. Uživatel smí hlasovat pro daný příspěvek pouze jedenkrát týdně.

8.4 Výsledek hlasování uživatelů je uveřejněn bezprostředně po hlasování.Podporujeme také

Dětský domov Korkyně

Pokud chcete děti z dětského domova podpořit finančně, podívejte se zde.

Tomáš Mošnička - šéfredaktor (ret)

Tomáš Mošnička - šéfredaktorvzpěrač - mistr světa ve vzpírání tělesně postižených, handbikerový závodník
www.tomasmosnicka.cz
mosnicka@zijushandicapem.cz

Aktuální rozhovor:

Audiokniha - Ivo Koblasa

Rádi sdílíme z webu mujrozhlas.cz desáté pokračování unikátní série Příběhy sportovců, které je věnováno handicapovanému cyklistovi Ivo Koblasovi. Rodák z Brna je medailista z velkých paralympijských šampionátů. Těžká epilepsie v dětství, náročná operace mozku, nic z toho ho nezastavilo v cestě za ...

více »
Létání ve větrném tunelu pro handicapované

Zrakově postižení, amputáři, vozíčkáři, ale i lidé s intelektuálním handicapem je tu adrenalinový simulátor volného pádu ...

Vstupte »

Nejaktivnější blogeři

Děkujeme generálnímu partnerovi skupině D.I.SEVEN za vřelou podporu!

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN FACILITY
Facility management a podpůrné činnosti. Poskytujeme Náhradní plnění.

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN 
Bezpečnostní služby, PCO, zabezpečení akcí, úklidové ,recepční služby a náhradní plnění.

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN SERVICE
Bezpečnostní služby jako fyzická ostraha nebo vzdálený monitoring. Poskytujeme náhradní plnění.

Překlepy: Lidé náš web hledají také těmito výrazy: hendikep, hendicap, handikep, ...

Důležité odkazy:

Podmínky pro užívání blogu | Mapa stránek | Kontakt

Copyright 2024 | Internetový marketing : Optimalizace pro vyhledávače : Created by VIDIA-DESIGN s.r.o.